SIS Lab

XPathでの属性値の取得

February 19, 2014 February 19, 2014

知っててよかったXPath。 XMLのノードを特定するときに使う。

XPath使い方

XPath xpath = XPathFactory.newInstance().newXPath();
String expression = "/widgets/widget";
InputSource inputSource = new InputSource("widgets.xml");
NodeList nodes = (NodeList) xpath.evaluate(expression, inputSource, XPathConstants.NODESET);

ルートノードの選択

html

属性値の取得方法

//html/body/hoge[@id='test']

id属性が’test’のhogeノードを取得する

参考

スポンサーリンク